Registratie

Wie zich wil laten opnemen in het register van de CREE kan bij het secretariaat van de SRe een aanvraagformulier verkrijgen. Met dit formulier worden alle relevante gegevens verstrekt aan de Raad voor Registratie van de SRe. Wanneer deze Raad van oordeel is dat aan de gestelde eisen voldaan is, draagt de SRe de kandidaat voor bij de CREE (http://www.eurerg.eu) ter registratie. Bij acceptatie ontvangt men een certificaat van inschrijving en mag men de afkorting Eur.Erg. achter zijn naam toevoegen. Het CREE-register is openbaar en wordt op de website van de CREE gepubliceerd (http://www.eurerg.eu).

De geldigheid van de registratie is tot vijf jaar beperkt. Na deze vijf jaar dient de ergonoom opnieuw te worden ingeschreven. Bij de aanvraag tot verlenging dient men aan te geven op welke manier de verworven kennis is onderhouden en geactualiseerd, en aan te tonen dat men nog steeds aan de criteria voor registratie voldoet. De SRe stelt aan de ingeschrevenen hiervoor projectbeschrijvingsformulieren ter beschikking waarin de ergonomische activiteiten kunnen worden vastgelegd.

De kosten voor behandeling van een aanvraag bedragen € 50,-. Bij opname in het register wordt dit bedrag verrekend met de kosten voor registratie. Deze bedragen € 700,- per vijf jaar.

Sluiting aanmelding najaar 2021
Uw ingevulde formulieren voor de eerstvolgende registratie ronde dienen voor 1 februari 2022 ontvangen te zijn door de SRe. Na de beoordeling door de Raad voor Registratie zal de kandidaat ter registratie voorgedragen worden in de eerstkomende CREE vergadering (voorjaar 2022).
Later ontvangen aanmeldingen komen aan bod in de najaarsronde 2022.

Informatiesessie registratie Europees Ergonoom (webinar
Op dinsdag 28 september van 16.00 uur tot 17.00 uur organiseren Human Factors NL en de Stichting Registratie ergonomen een online informatiebijeenkomst over registratie als Europees Ergonoom (Eur.Erg). Wat houdt registratie in? Welke vaardigheden heeft een Eur.Erg.? Wat zijn de voordelen van registratie? Hoe verloopt het registratieproces?

Voorzitter van de Nederlandse Raad voor Registratie Frank Krause Eur.Erg. verzorgt de middag.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmelden via https://www.humanfactors.nl/agenda/registratie-europees-ergonoom-informatiesessie-webinar