Registratie

Wie zich wil laten opnemen in het register van de CREE kan bij het secretariaat van de SRe een aanvraagformulier verkrijgen. Met dit formulier worden alle relevante gegevens verstrekt aan de Raad voor Registratie van de SRe. Wanneer deze Raad van oordeel is dat aan de gestelde eisen voldaan is, draagt de SRe de kandidaat voor bij de CREE (http://www.eurerg.eu) ter registratie. Bij acceptatie ontvangt men een certificaat van inschrijving en mag men de afkorting Eur.Erg. achter zijn naam toevoegen. Het CREE-register is openbaar en wordt op de website van de CREE gepubliceerd (http://www.eurerg.eu).

De geldigheid van de registratie is tot vijf jaar beperkt. Na deze vijf jaar dient de ergonoom opnieuw te worden ingeschreven. Bij de aanvraag tot verlenging dient men aan te geven op welke manier de verworven kennis is onderhouden en geactualiseerd, en aan te tonen dat men nog steeds aan de criteria voor registratie voldoet. De SRe stelt aan de ingeschrevenen hiervoor projectbeschrijvingsformulieren ter beschikking waarin de ergonomische activiteiten kunnen worden vastgelegd.

De kosten voor behandeling van een aanvraag bedragen € 50,-. Bij opname in het register wordt dit bedrag verrekend met de kosten voor registratie. Deze bedragen € 650,- per vijf jaar.

Sluiting aanmelding najaar 2019
Uw ingevulde formulieren voor de eerstvolgende registratie ronde dienen voor 1 augustus 2019 ontvangen te zijn door de SRe. Na de beoordeling door de Raad voor Registratie zal de kandidaat ter registratie voorgedragen worden in de eerstkomende CREE vergadering (najaar 2019).
Later ontvangen aanmeldingen komen aan bod in de voorjaarsronde 2020.

Hulp bij het invullen van de registratie aanvraag
Human Factors NL biedt ondersteuning aan voor de collega ergonomen die zich willen registreren als Europees Ergonoom (Eur. Erg.). In dat kader nodigen zij iedereen uit die een aanvraag tot registratie overweegt om deel te nemen aan een informatie en invul bijeenkomst waar de aanvraag formulieren gemeenschappelijk kunnen worden ingevuld.

Op de bijeenkomst wordt uitleg gegeven, samengewerkt en deelnemers helpen elkaar op weg. Verder kunnen vragen en onduidelijkheden aan een lid van de Raad voor Registratie worden voorgelegd.

De avond vindt dit jaar plaats op: maandag 17 juni 2019 van 19:00 tot 20:30 uur.
Locatie is bij Intergo, Pausdam 2, 3512HN, Utrecht (in centrum Utrecht, op loopafstand van station Utrecht).
Neem s.v.p. een laptop mee.

Stuur voor aanmelden voor de bijeenkomst een mail naar (graag voor 13 juni 2019): bijeenkomsten@humanfactors.nl

Informatie over Human Factors NL is te vinden via https://www.humanfactors.nl
Informatie over registratie en de Stichting Registratie ergonomen is te vinden via https://www.humanfactors.nl/sre