Registratie

Wie zich wil laten opnemen in het register van de CREE kan bij het secretariaat van de SRe een aanvraagformulier verkrijgen. Met dit formulier worden alle relevante gegevens verstrekt aan de Raad voor Registratie van de SRe. Wanneer deze Raad van oordeel is dat aan de gestelde eisen voldaan is, draagt de SRe de kandidaat voor bij de CREE (http://www.eurerg.eu) ter registratie. Bij acceptatie ontvangt men een certificaat van inschrijving en mag men de afkorting Eur.Erg. achter zijn naam toevoegen. Het CREE-register is openbaar en wordt op de website van de CREE gepubliceerd (http://www.eurerg.eu).

De geldigheid van de registratie is tot vijf jaar beperkt. Na deze vijf jaar dient de ergonoom opnieuw te worden ingeschreven. Bij de aanvraag tot verlenging dient men aan te geven op welke manier de verworven kennis is onderhouden en geactualiseerd, en aan te tonen dat men nog steeds aan de criteria voor registratie voldoet. De SRe stelt aan de ingeschrevenen hiervoor projectbeschrijvingsformulieren ter beschikking waarin de ergonomische activiteiten kunnen worden vastgelegd.

De kosten voor behandeling van een aanvraag bedragen € 50,-. Bij opname in het register wordt dit bedrag verrekend met de kosten voor registratie. Deze bedragen € 700,- per vijf jaar.

Sluiting aanmelding najaar 2024
Uw ingevulde formulieren voor de eerstvolgende registratie ronde dienen voor 1 augustus 2024 ontvangen te zijn door de SRe. Na de beoordeling door de Raad voor Registratie zal de kandidaat ter registratie voorgedragen worden in de eerstkomende CREE vergadering (najaar 2024).
Later ontvangen aanmeldingen komen aan bod in de voorjaarsronde 2025 (Sluitingsdatum 1 februari 2025).

‘Webinar Eur.Erg. registratie’

Human Factors NL en de Stichting Registratie Ergonomen organiseren bij voldoende belangstelling een informatie- en invulbijeenkomst voor ergonomen die zich willen registreren als Europees Ergonoom (Eur.Erg.). Iedereen die een aanvraag tot registratie overweegt, wordt uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomst.

Als introductie kan de Webinar van de algemene informatie bijeenkomst bekeken worden. Daarna kunt u het aanvraagformulier en de toelichting daar op aanvragen.