Registratie
geopend!

Programma

Een week lang dagelijkse inspiratie, verdieping en ontmoeting
In de week van 2 tot en met 6 november 2020 bieden we dagelijks tussen 12.00 uur en 14.00 uur een keynote gevolgd door een sessie naar keuze verzorgd door experts uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen op uiteenlopende human factors gebieden.

Registreren voor het congres kan hier, tot uiterlijk 15 oktober.


Maandag 2 november, 12.00 - 14.00

Opening door Marijke Melles (voorzitter Human Factors NL) en Erik Saathof (voorzitter HFNL Congrescommissie 2020)

Keynote

Veiligheidsdenken op organisatieniveau
prof.dr. Jop Groeneweg, TU Delft/Universiteit Leiden/TNO

Jop Groeneweg onderzoekt als cognitief psycholoog al ruim 35 jaar de relatie tussen de manier waarop de hersenen werken en gedrag. Deze kennis past hij toe om de veiligheid in organisaties te helpen verhogen. Jop Groeneweg is hoogleraar ‘Safety assurance in health care’ aan de TU Delft en onderzoeker aan de Universiteit Leiden en TNO.

Parallelle sessies

Door de bril van Inspectie SZW: Hoe geeft een inspectie SZW invulling aan het werkveld human factors en ergonomie?
Chair: Bert Moss Eur.Erg., Inspectie SZW

In deze sessie wordt (1) de werkwijze van Inspectie SZW toegelicht (organisatie, werkgebieden, actuele programma’s werkwijze, risicoanalyse, instrumenten mix, handhavingsinstrumenten); (2) ergonomie & wetgeving toegelicht (Arbowet, -besluit en –regeling en de machinerichtlijn): Wat staat waar en hoe wordt invulling gegeven aan deze wet en regelgeving (doel of middel). Vervolgens wordt aan de hand van filmpjes bediscussieerd wat een werkgever kan of moet doen als er een situatie met een te hoge fysieke belasting of andere risico's is geconstateerd.

Bronaanpak en de rol van de HFE professional​
Chairs: Marjolein Douwes & Frank Krause, TNO

In deze sessie wordt ingegaan op wat we verstaan onder bronaanpak binnen het domein van fysieke belasting en de rol die de HFE professional speelt en daarbij zou kunnen spelen. Resultaten van een onderzoek naar de positie van professionals op het gebied van fysieke belasting worden gedeeld en besproken, waarbij ook ervaringen uit aangrenzende domeinen, zoals cognitieve of psychosociale belasting aan de orde komen.


Dinsdag 3 november, 12.00 - 14.00

Keynote

De patiënt centraal in een complex zorgsysteem
Keynote door dr. Roderick Scherptong MD, interventiecardioloog Hart Long Centrum Leiden, Leiden UMC

Roderick Scherptong werkt als interventiecardioloog in het LUMC. Naast zijn werk op de hartkatheterisatiekamer is hij voorzitter van de Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten, lid van de werkgroep eHealth & Artificial Intelligence van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie en als onderwijscoördinator verbonden aan de opleiding Technical Medicine i.s.m. de TU Delft. Zijn onderzoeksterrein is het gebruik van computer-assisted simulatie en augmented reality voor onderwijs en de verbetering van het zorgproces rondom patiënten met kransvaatproblemen. Daarnaast doet hij onderzoek naar het gebruik van artificial intelligence bij de behandeling van deze patiëntengroep. Een systeemaanpak is de rode draad in al zijn activiteiten.

Parallelle sessies

De reiziger centraal in een veranderend mobiliteitslandschap
Chair: dr.ir. Suzanne Hiemstra - van Mastrigt, Expertisecentrum Gebruiksgerichte Mobiliteitsdiensten, TU Delft

Het Expertisecentrum voor Gebruiksgerichte Mobiliteitsdiensten onderzoekt en ontwerpt diensten voor slimme persoonlijke mobiliteit. Studenten en onderzoekers werken in het centrum nauw samen met transportbedrijven, overheden en technologie-ontwikkelaars, zoals RET, 9292, TransLink en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Eén van de onderzoeksthema’s is Mobility as a Service (MaaS), een veelbelovende nieuwe technologische dienst die de potentie heeft om de manier waarop we reizen en leven voorgoed te veranderen. Maar, om de gewenste gedragsverandering van de reiziger te kunnen bereiken binnen het complexe mobiliteits-systeem is wel een reizigersgerichte aanpak nodig.

Beroepsziekten door duw- en trekbelasting: bedrijfsfysiotherapeutische aanpak
Chair: Yvonne de Leeuw, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten
Sprekers: Yvonne de Leeuw (Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten), Paul Kuijer (Coronel Instituut, Amsterdam UMC)

Na een korte introductie over fysieke klachten en beroepsziekten als gevolg van duw- en trekbelasting, wordt de bedrijfsfysiotherapeutische aanpak besproken; van de aanpak bij de bron tot individueel gedrag. Vanuit de context van een zorginstelling wordt duw- en trekbelasting geanalyseerd tijdens zowel patiëntenzorg als intern transport van rollend materieel. Aan de hand van casuïstiek gaan we in op de praktische toepassing van meet- en (myo)feedback methoden bij zowel preventie als het bestaan van fysieke klachten.


Woensdag 4 november, 12.00 - 14.00

Keynote

Omgevingspsychologie en het post-coronakantoor
Keynote door Susanne Colenberg, MSc, TU Delft/Universiteit van Amsterdam

Susanne Colenberg is gastdocent omgevingspsychologie bij de Universiteit van Amsterdam en promovenda Human-Centered Design bij de Technische Universiteit Delft. Zij studeerde sociale en organisatiepsychologie (Universiteit Leiden) en interieurarchitectuur (Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten) en werkte jarenlang als onderzoeker en adviseur bij onder andere Research voor Beleid, Gemeente Den Haag en het Center for People and Buildings. Haar drijfveer is het vergroten van kennis en toepassing van omgevingspsychologie als bijdrage aan betere woon- en werkomgevingen.

Parallelle sessies

Cybersecurity in de industrie: Uitdagingen bij het voldoen aan de nieuwe EU verordening ​
Chair en spreker: Michael Theuerzeit, Hudson Cybertec

In deze sessie wordt u meegenomen in de wereld van cybersecurity in de Operationele Technologie (OT). De verschillen tussen het IT en OT domein en de impact daarvan op cybersecurity worden toegelicht. De relevante wetgeving voor cybersecurity in de industrie wordt toegelicht, met een toelichting hoe de IEC 62443 (internationale norm voor cybersecurity in de OT) helpt om hier handvatten aan te geven. Tot slot krijgen de deelnemers praktische tips waarmee u binnen uw eigen organisatie of opdrachtgever aan de slag kan.

Smart industrial safety and worker health
Chair en spreker: dr. John Bolte, lectoraat Smart Sensor Systems, De Haagse Hogeschool & RIVM

In arbeidssituaties worden metingen aan blootstelling aan stoffen, geluid etc. gedaan om op tijd maatregelen te kunnen nemen ter voorkoming van nadelige gezondheidseffecten en uitval. Maar je kunt metingen doen met nauwkeurige, gekalibreerde meetinstrumenten waar je een paar van gebruikt in vaste opstelling, of metingen met low cost, minder precieze, draagbare sensoren op het lichaam. De een geeft precieze, globale en de ander minder precieze, individuele blootstelling. Wat kan je met draagbare sensoren doen om werknemers toch beter te beschermen? In deze sessie zal een aantal voorbeelden gegeven worden en gaan deelnemers zelf blootstellingen als fijnstof en elektromagnetische velden meten.Donderdag 5 november, 12.00 - 14.00

Keynote

Nog te bevestigen

Parallelle sessies

Vermoeidheid, slaap en werk onder uitdagende omstandigheden
Chair: Floris van den Oever MSc, NLR - Royal Netherlands Aerospace Centre
Sprekers: Floris van den Oever MSc (NLR), Pieter Helmhout (gezondheidswetenschapper bij Defensie), Marinka Flameling (senior risk analyst bij KLM)

Inzicht in de effecten en het voorkomen van vermoeidheid is van groot belang voor mensen met hoog-risico beroepen zoals in de luchtvaart, zorg en defensie. Het personeel in deze sectoren wordt blootgesteld aan onregelmatige werktijden, nachtwerk, en/of tijdzoneoverschrijdingen. Bovendien hebben ze te maken met stressvolle werkomstandigheden die vermoeidheid veroorzaken, terwijl men zich eigenlijk geen fout kan veroorloven. In deze sessie belichten we in het eerste deel vragen als: wat is vermoeidheid, hoe wordt het veroorzaakt, en wat zijn de gevolgen ervan? In het tweede deel gaan we in op de mogelijkheden om vermoeidheid in de praktijk te beperken.

Door de bril van Inspectie SZW: Hoe geeft een inspectie SZW invulling aan het werkveld human factors en ergonomie?
Chair: Bert Moss Eur.Erg., Inspectie SZW

In deze sessie wordt (1) de werkwijze van Inspectie SZW toegelicht (organisatie, werkgebieden, actuele programma’s werkwijze, risicoanalyse, instrumenten mix, handhavingsinstrumenten); (2) ergonomie & wetgeving toegelicht (Arbowet, -besluit en –regeling en de machinerichtlijn): Wat staat waar en hoe wordt invulling gegeven aan deze wet en regelgeving (doel of middel). Vervolgens wordt aan de hand van filmpjes bediscussieerd wat een werkgever kan of moet doen als er een situatie met een te hoge fysieke belasting of andere risico's is geconstateerd.


Vrijdag 5 november, 12.00 - 14.00

Keynote

Het belang van systeemdenken in public health en voedingsonderzoek
Keynote door dr. Wilma Waterlander, assistant professor afdeling Public & Occupational Health, Amsterdam UMC

Wilma Waterlander is gepromoveerd in de Gezondheidswetenschappen en onderzoekt hoe je door middel van systeem-denken oplossingen kan vinden voor volksgezondheidsproblemen, met name als het gaat om complexe problemen zoals overgewicht en obesitas. Hierbij heeft ze specifiek interesse in de voedselomgeving en de complexiteit rondom de totstandkoming van beleidsmaatregelen gericht op het gezonder maken van onze omgeving (zoals een suiker taks). Ze is mede-auteur van de Lancet Commission on Obesity naar de interactie tussen obesitas, honger en klimaatverandering.

Parallelle sessies

3D houdingsanalyses als tool voor de human factors specialist
Chair: Roeland Motmans, voorzitter VerV Beroepsvereniging voor Ergonomie (Vlaamse ergonomie Vereniging)
Sprekers: Roeland Motmans (Delhaize/VerV), Jolien Maes (Attentia), Tuur van der Have (KULeuven)

Houdingen en bewegingen kan men relatief snel in 3D opmeten onder reële werkomstandigheden. Een verwerking van de ruwe data om fysieke belasting in te schatten blijkt echter geen sinecure. Daarom is een automatisering en visualisatie van de resultaten aangewezen. Dit wordt toegelicht aan de hand van de software van Scalefit. Tot slot staat onderzoek in biomechanische modellering niet stil. Op die manier kan de totale belasting op het lichaam in kaart gebracht worden.

Data-gedreven inzichten over thuiswerken
Chair: Gideon van den Burg, Leesman


Uitreiking HFNL Scriptieprijs 2020
Presentaties van de genomineerden voor de Human Factors NL Scriptieprijs & uitreiking door juryvoorzitter prof.dr. Hein Daanen

Afsluiting