Registratie
geopend!

Programma

Het congresprogramma biedt drie plenaire sessies met inspirerende keynotes en twee blokken met parallelle sessies en workshops verzorgd door experts uit bedrijfsleven en kennisinstellingen op uiteenlopende human factors gebieden. Daarnaast is er uiteraard volop gelegenheid elkaar te spreken. De dag wordt afgesloten met een borrel.


8.30 - 9.20: Inloop en registratie


9.20 - 9.30: Welkom door Marijke Melles, voorzitter Human Factors NL & Erik Saathof, voorzitter congrescommissie 2020


9.30 - 10.30: Plenaire sessie

9.30 - 10.00: Patient-centered care within complex healthcare systems
Keynote door dr. Roderick Scherptong MD, interventie cardioloog Hart Long Centrum Leiden, Leiden UMC

10.00 - 10.30: Veiligheidsdenken op organisatieniveau
Keynote door prof. dr. Jop Groeneweg, TU Delft/Universiteit Leiden/TNO

Jop Groeneweg onderzoekt als cognitief psycholoog al ruim 35 jaar de relatie tussen de manier waarop de hersenen werken en gedrag. Deze kennis past hij toe om de veiligheid in organisaties te helpen verhogen. Jop Groeneweg is hoogleraar ‘Safety assurance in health care’ aan de TU Delft en onderzoeker aan de Universiteit Leiden en TNO.


10.30 - 11.00: Pauze


11.00 - 12.15: Parallelle sessies

De reiziger centraal in een veranderend mobiliteitslandschap
Chair: dr.ir. Suzanne Hiemstra - van Mastrigt, Expertisecentrum Gebruiksgerichte Mobiliteitsdiensten, TU Delft

Het Expertisecentrum voor Gebruiksgerichte Mobiliteitsdiensten onderzoekt en ontwerpt diensten voor slimme persoonlijke mobiliteit. Studenten en onderzoekers werken in het centrum nauw samen met transportbedrijven, overheden en technologie-ontwikkelaars, zoals RET, 9292, TransLink en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Eén van de onderzoeksthema’s is Mobility as a Service (MaaS), een veelbelovende nieuwe technologische dienst die de potentie heeft om de manier waarop we reizen en leven voorgoed te veranderen. Maar, om de gewenste gedragsverandering van de reiziger te kunnen bereiken binnen het complexe mobiliteits-systeem is wel een reizigersgerichte aanpak nodig.

Uitdagingen bij het voldoen aan de nieuwe EU verordening omtrent cybersecurity in de industrie​
Chair en spreker: Michael Theuerzeit, Hudson Cybertech

In deze sessie wordt u meegenomen in de wereld van cybersecurity in de Operationele Technologie (OT). De verschillen tussen het IT en OT domein en de impact daarvan op cybersecurity worden toegelicht. De relevante wetgeving voor cybersecurity in de industrie wordt toegelicht, met een toelichting hoe de IEC 62443 (internationale norm voor cybersecurity in de OT) helpt om hier handvatten aan te geven. Tot slot krijgen de deelnemers praktische tips waarmee u binnen uw eigen organisatie of opdrachtgever aan de slag kan.

3D houdingsanalyses als tool voor de human factors specialist
Chair: Roeland Motmans, voorzitter VerV Beroepsvereniging voor Ergonomie (Vlaamse ergonomie Vereniging)
Sprekers: Roeland Motmans (Delhaize/VerV), Jolien Maes (Attentia), Tuur van der Have (KULeuven)

Houdingen en bewegingen kan men relatief snel in 3D opmeten onder reële werkomstandigheden. Een verwerking van de ruwe data om fysieke belasting in te schatten blijkt echter geen sinecure. Daarom is een automatisering en visualisatie van de resultaten aangewezen. Dit wordt toegelicht aan de hand van de software van Scalefit. Tot slot staat onderzoek in biomechanische modellering niet stil. Op die manier kan de totale belasting op het lichaam in kaart gebracht worden.

De rol van human factors specialisten in bronaanpak en veranderingstrajecten
Chairs: Marjolein Douwes & Frank Krause, TNO


12.15 - 13.15: Lunch


13.15 - 14.15: Plenaire sessie

13.15 - 13.45: Het belang van systeemdenken in public health en voedingsonderzoek
Keynote door dr. Wilma Waterlander, assistant professor afdeling Public & Occupational Health, Amsterdam UMC

Wilma Waterlander is gepromoveerd in de Gezondheidswetenschappen en onderzoekt hoe je door middel van systeem-denken oplossingen kan vinden voor volksgezondheidsproblemen, met name als het gaat om complexe problemen zoals overgewicht en obesitas. Hierbij heeft ze specifiek interesse in de voedselomgeving en de complexiteit rondom de totstandkoming van beleidsmaatregelen gericht op het gezonder maken van onze omgeving (zoals een suiker taks). Ze is mede-auteur van de Lancet Commission on Obesity naar de interactie tussen obesitas, honger en klimaatverandering.

13.45 - 14.15: ​Digitale technologie en sociale verandering
Keynote door prof.dr. Valerie Frissen, hoogleraar Universiteit Leiden en directeur van het SIDN fonds


14.30 - 15.45: Parallelle sessies

Door de bril van Inspectie SZW: Hoe geeft een inspectie SZW invulling aan het werkveld human factors en ergonomie?
Chair: Bert Moss Eur.Erg., Inspectie SZW

In deze sessie wordt (1) de werkwijze van Inspectie SZW toegelicht (organisatie, werkgebieden, actuele programma’s werkwijze, risicoanalyse, instrumenten mix, handhavingsinstrumenten); (2) ergonomie & wetgeving toegelicht (Arbowet, -besluit en –regeling en de machinerichtlijn): Wat staat waar en hoe wordt invulling gegeven aan deze wet en regelgeving (doel of middel). Vervolgens wordt aan de hand van filmpjes bediscussieerd wat een werkgever kan of moet doen als er een situatie met een te hoge fysieke belasting of andere risico's is geconstateerd.

Vermoeidheid, slaap en werk onder uitdagende omstandigheden
Chair: Floris van den Oever MSc, NLR - Royal Netherlands Aerospace Centre

Inzicht in de effecten en het voorkomen van vermoeidheid is van groot belang voor mensen met hoog-risico beroepen zoals in de luchtvaart, zorg en defensie. Het personeel in deze sectoren wordt blootgesteld aan onregelmatige werktijden, nachtwerk, en/of tijdzoneoverschrijdingen. Bovendien hebben ze te maken met stressvolle werkomstandigheden die vermoeidheid veroorzaken, terwijl men zich eigenlijk geen fout kan veroorloven. In deze sessie belichten we in het eerste deel vragen als: wat is vermoeidheid, hoe wordt het veroorzaakt, en wat zijn de gevolgen ervan? In het tweede deel gaan we in op de mogelijkheden om vermoeidheid in de praktijk te beperken.

Smart industrial safety and worker health
Chair: dr. John Bolte, lectoraat Smart Sensor Systems, De Haagse Hogeschool & RIVM

In arbeidssituaties worden metingen aan blootstelling aan stoffen, geluid etc. gedaan om op tijd maatregelen te kunnen nemen ter voorkoming van nadelige gezondheidseffecten en uitval. Maar je kunt metingen doen met nauwkeurige, gekalibreerde meetinstrumenten waar je een paar van gebruikt in vaste opstelling, of metingen met low cost, minder precieze, draagbare sensoren op het lichaam. De een geeft precieze, globale en de ander minder precieze, individuele blootstelling. Wat kan je met draagbare sensoren doen om werknemers toch beter te beschermen? In deze sessie zal een aantal voorbeelden gegeven worden en gaan deelnemers zelf blootstellingen als fijnstof en elektromagnetische velden meten.

Beroepsziekten door duw- en trekbelasting: bedrijfsfysiotherapeutische aanpak
Chair: Yvonne de Leeuw, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten
Sprekers: Yvonne de Leeuw (Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten), Paul Kuijer (Coronel Instituut, Amsterdam UMC)

Na een korte introductie over fysieke klachten en beroepsziekten als gevolg van duw- en trekbelasting, wordt de bedrijfsfysiotherapeutische aanpak besproken; van de aanpak bij de bron tot individueel gedrag. Vanuit de context van een zorginstelling wordt duw- en trekbelasting geanalyseerd tijdens zowel patiëntenzorg als intern transport van rollend materieel. Aan de hand van casuïstiek gaan we in op de praktische toepassing van meet- en (myo)feedback methoden bij zowel preventie als het bestaan van fysieke klachten.


15.45 - 16.15: Pauze


16.15 - 17.15: Plenaire sessie, sessievoorzitter dr.ir. Marijke Melles (voorzitter Human Factors NL)

16.15 - 16.35: Presentaties genomineerden Human Factors NL Scriptieprijs & uitreiking

16.35 - 17.15: Kunstmatige intelligentie, systeemdenken en de veranderende rol van de HF specialist
Keynote door dr.ir. Jasper van Kuijk, assistant professor Industrieel Ontwerpen, TU Delft

De ontwikkeling van kunstmatig intelligente systemen gaat snel. Dit betekent dat mensen (gebruikers, patiënten, leerlingen, klanten, werknemers, etc) steeds meer te maken zullen krijgen met producten en systemen die beslissingen nemen en zelfs initiatief, gebaseerd op hun eigen overwegingen en onzichtbare data. We gaan van mens-machine interactie naar mens-machine samenwerking. Door interconnectiviteit zullen deze systemen ook nog groot zijn, met diffuse grenzen en zal het gedrag ervan voortdurend veranderen. Jasper van Kuijk bespreekt welke uitdagingen hij denkt dat deze ontwikkelingen zullen vormen voor de human factors gemeenschap, en wat mogelijke strategieën kunnen zijn om ermee om te gaan.

Jasper van Kuijk is wetenschapper, caberetier en columnist. Als universitair docent bij de sectie Applied Ergonomics and Design (faculteit Industrieel Ontwerpen, Technische Universiteit Delft) onderzoekt hij hoe bedrijven omgaan met user-centered design en innovatie in de praktijk. Daarnaast heeft Jasper een succesvolle cabaret-carrière en schrijft hij voor De Volkskrant wekelijks de column 'Hoe moeilijk kan het zijn' waarin hij denkfouten in hedendaags ontwerpen fileert.


17.15 - 19.00: Borrel - ID Kafee, faculteit Industrieel Ontwerpen