Adviesraad HFNL

Met het oprichten van Human Factors NL, is de Adviesraad HFNL in maart 2015 ingesteld door het bestuur. De adviesraad bestaat momenteel uit 11 leden. De leden vertegenwoordigen verschillende deelgebieden Human Factors/Ergonomie en verschillende bedrijven en instellingen die zich bezighouden met het vakgebied. Het doel van de adviesraad is het bestuur van de vereniging gevraagd en ongevraagd te adviseren over de te volgen koers. De adviesraad komt twee keer per jaar bijeen, doet voorstellen en evalueert de uitvoering van voorgenomen plannen van het bestuur. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn onder andere visie, onderwijs/opleiding/scholing, ledenwerving, thema's voor bijeenkomsten en tijdschrift, communicatie en borging van kwaliteit en certificering.

Adviezen uitgebracht door de adviesraad zijn voor leden van Human Factors NL op te vragen bij het secretariaat van Human Factors NL via secretaris@humanfactors.nl.

De Adviesraad HFNL bestaat uit de volgende leden:


Bert Moss (voorzitter)

Nederlandse Arbeidsinspectie
Human Factors specialist

Sinds 2003 werk ik als Human Factors specialist bij de Nederlandse Arbeidsnspectie. Samen met drie collega ergonomen maken we deel uit van het expertisecentrum. Ik train en ondersteun inspecteurs bij het inspecteren op fysieke belasting bij bedrijven. Tevens geef ik inspecteurs bij actieve inspectieprojecten (gezondheidskundig en juridisch haalbare) kaders mee waarlangs zij werkzaamheden kunnen beoordelen. En daarnaast geef ik gevraagd en ongevraagd advies op ergonomiegebied aan onze beleidsmakers van het ministerie van SZW in Den Haag.Carin van den Bosch (secretaris)

Evente Ergonomie
Human Factors specialist

Evente Ergonomie is mijn eigen ergonomisch adviesbureau. Ik heb bewegingswetenschappen gestudeerd en sinds 2005 ben ik gecertificeerd als Europees Ergonoom. Mijn specialismen zijn Fysieke Ergonomie, Werkplek(her)ontwerp en Duurzame Inzetbaarheid. Na ruim 8 jaar in het bestuur van de ReN (register Ergonomen Nederland) te hebben gezeten, ben ik nu secretaris van de Adviesraad HFNL.Allard van der Beek

Amsterdam UMC, Afdeling Public and Occupational Health
Hoogleraar

Als hoogleraar Epidemiologie van Arbeid & Gezondheid werk ik bij de afdeling Public and Occupational Health (POH) van het Amsterdam UMC. Ik ben betrokken bij studies naar werk-gerelateerde klachten aan het bewegingsapparaat en werkstress. Ook doen we onderzoek naar de effecten van onregelmatig werk en het bevorderen van gezonde leefstijl bij werknemers, waarbij langdurig zitten in toenemende mate ook een rol speelt. Bij veel van onze studies besteden we aandacht aan zaken als werkprestatie en analyse van kosten & baten. Tevens ben ik hoofd van de afdeling POH en voorzitter van de Amsterdam UMC divisie Eerstelijnszorg, Public Health en Methodologie.Marjolein Douwes

TNO
Senior scientist

Met een achtergrond in de bewegingwetenschappen, ben ik als senior scientist werkzaam bij TNO. Daar hou ik me bezig met projecten op het gebied van fysieke belasting en duurzame inzetbaarheid in het werk, zowel op bedrijfs-, op branche-, als overheidsniveau. De focus van de afgelopen jaren was de ontwikkeling en implementatie van risk assessment tools om de zelfredzaamheid van bedrijven te bevorderen, in opdracht van het ministerie van SZW. Zowel overbelasting (fysiek zwaar werk) als onderbelasting (sedentair gedrag of langdurig zitten) komen daarbij aan bod, alsmede adviezen voor een duurzaam gezonde inzet van mensen in fysiek werk.Alexandra de Haan

KLM
Safety Consultant Ergonomie en Arbeids- en Organisatiekunde

Alexandra de Haan is Safety Consultant Ergonomie en Arbeids- en Organisatiekunde en werkt sinds 1997 bij KLM. Ze is gestart bij KLM Health Services, waar zij onder meer voor externe klanten werkte. Sinds 2017 is ze werkzaam bij de Safety & Compliance organisatie van KLM. Alexandra is expert op het gebied van fysieke belasting en sinds enkele jaren ook psychosociale arbeidsbelasting. Ze voert projecten uit voor zowel grond als vliegend personeel van KLM, Transavia en Martinair. Haar focus ligt op bronaanpak met als doel het creëren van een werkomgeving waar medewerkers veilig, gezond en vooral met plezier kunnen werken.Matthijs Netten

Technische Universiteit Delft, Faculteit Industrieel Ontwerpen.
Research project manager

Binnen de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft ben ik werkzaam in het team dat dé schakel vormt tussen de buitenwereld en de binnenwereld. Mijn rol richt zich op coördinatie en ondersteuning van grotere extern gefinancierde onderzoeksprojecten waarbij meerdere partners (zoals bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen) aangehaakt zijn. Onderwerpen van deze projecten kunnen uiteenlopen. Naast project management, help ik bij de ontwikkeling en uitvoering het facultaire onderzoeksprogramma ‘Design in Health’.

Mijn belangrijkste drijfveer: het realiseren van een onderzoeksklimaat vol kansen voor hoogwaardig en relevant onderzoek met dito resultaten. Daarbij gebruik makend van een goede onderzoeksstrategie en het opzetten en koesteren van goede relaties met interessante en excellente partners.Peter van Scheijndel

vhp human performance
Directeur, Human Factors specialist, Voorzitter Stichting Registratie ergonomen

Peter van Scheijndel is in 1993 afgestudeerd aan de faculteit bewegingswetenschappen van de VU. Van 1995 tot 1997 heeft hij de eerste leergang PDBO Ergonomie gevolgd. Sinds 1993 is Peter werkzaam in verschillende onderzoeks- en adviesfuncties op het gebied van arbeidsomstandigheden en Human Factors. Bij aanvang lag zijn werkveld met name op het gebied van fysieke belasting. Geleidelijk is zijn interesse gebied meer verschoven richting beleids- en huisvestingsvraagstukken. Vanaf 1999 is Peter werkzaam bij vhp Human Performance, waar hij sinds 2002 directeur is. In deze functie combineert hij zijn inhoudelijke advieswerkzaamheden met het aansturen van een organisatie die in de volle breedte van human factors en gedrag advieswerkzaamheden uitvoert.

Sinds 2002 is Peter geregistreerd Europees Ergonoom. Sinds 2022 is Peter voorzitter van de Stichting Registratie ergonomen (SRe).Erwin Speklé

Arbo Unie
Ergonoom / Human Factors specialist, past-president Human Factors NL

Sinds 1999 ben ik als ergonoom werkzaam voor Arbo Unie in Haarlem. Daarvoor heb ik ruim zeven jaar als ergonoom voor diverse arbodiensten in Noorwegen gewerkt, vooral in de offshore industrie. Aan de VU Amsterdam ben ik gepromoveerd op onderzoek naar de effectiviteit van een interventieprogramma op arm-, schouder- en nekklachten bij beeldschermwerkers. Eén dag per week werk ik vanuit Arbo Unie als senior gastonderzoeker voor de Academische Werkplaats die we samen met het Amsterdam UMC in 2016 hebben opgericht. Mijn advieswerk en wetenschappelijk onderzoek doe ik voor diverse grotere organisaties in verschillende branches. Tijdens mijn werk richt ik mij op het zo goed mogelijk creëren van werksituaties waar mensen efficiënt en gezond kunnen werken. Momenteel ben ik vooral geïnteresseerd in het thema sedentair gedrag, de (nadelige) effecten van langdurig zitten en de effectiviteit van exoskeletten. Van 2014 tot 2018 was ik voorzitter van Human Factors NL.Willem Verwey

Universiteit Twente, afdeling Learning, Data-Analytics and Technology, sectie Cognition, Data & Education
Hoogleraar


Sinds 2003 werk ik als hoogleraar Cognitieve Psychologie en Ergonomie bij de opleiding Psychologie aan de Universiteit Twente. Deze opleiding heeft een duidelijke technische invalshoek hetgeen direct al goed paste bij mijn opleidingen als Werktuigbouwer en Psycholoog/Ergonoom. Mijn ergonomische expertise heb ik ontwikkeld bij TNO, het Ifado in Dortmund en daarna in Twente en omvat met name de introductie en het gebruik van Advanced Telematics Systems (ATS) zoals intelligente bestuurder-voertuig interfaces en vertrouwen in autonoom rijdende voertuigen. Daarnaast doe ik onderzoek naar de basis van cognitieve werkbelasting met onderzoek naar de ontwikkeling van motorische vaardigheden.Bart Visser

Hogeschool van Amsterdam
Wetenschappelijk directeur Centre of Expertise Urban Vitality & Lector Oefentherapie – Dagelijks Bewegen!

Het vakgebied ergonomie heeft de eerste 20 jaar van mijn werkzame leven een centrale rol gespeeld in mijn werk als onderzoeker/adviseur bij de expertisecentra ERGOcare en later EXPres van de Faculteit der Bewegingswetenschappen VU. In 2010 ben ik verkast naar de Hogeschool van Amsterdam waar ik Lector Oefentherapie-Dagelijks Bewegen! en Wetenschappelijk directeur van het CoE Urban Vitality ben. We richten ons vanuit het lectoraat op dagelijks bewegen en in het bijzonder op het zelfmanagement van dit dagelijks bewegen. Mede doordat we hierbij als specifiek aandachtspunt de mogelijkheden van (zorg-)technologie betrekken, komen human factors en ergonomie ook in mijn huidige functies regelmatig op mijn pad.Noortje Wiezer

TNO
Senior onderzoeker, hoofdredacteur Tijdschrift voor Human Factors

Noortje Wiezer is organisatiesocioloog en werkt sinds 1998 bij TNO, inmiddels als Principal Consultant bij de unit Healthy Living. Binnen deze unit is zij onderdeel van de expertisegroep ‘Work, Health and Technology’. Noortje is expert op het terrein arbeidsomstandigheden, arbeidsrisico’s en gezondheid van werknemers, met een focus op mentale gezondheid. Ze heeft projecten gedaan voor de nationale overheid, branche organisaties, sociale partners, bedrijven en instellingen, de Europese commissie en Europese agentschappen. Namens Nederland is Noortje lid van de Scientific Steering Group van het Perosh Netwerk, een Europees netwerk van onderzoeksinstituten voor veiligheid en gezondheid op het werk.

Sinds 2018 is Noortje lid van de redactie van het Tijdschrift voor Human Factors. Vanaf oktober 2021 is ze hoofdredacteur.